* หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 074-795066 ข่าวสั้น
สืบค้นข้อมูล
หน่วยบริการ

Hotline
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600
ตารางแพทย์ออกตรวจ     เครื่องมือลัด
+ วันและเวลาตรวจคลินิกทั่วไป + คลินิกเบาหวาน   - คำถามที่พบบ่อย
+ คลินิกตรวจโรคทั่วไป + คลินิกแม่และเด็ก   - ผังเว็บไซต์
+ คลินิกสูตินรีเวช + คลีนิกสุขภาพเด็กดี   - เบอร์ติดต่อ รพ.
+ คลินิกวางแผนครอบครัว + คลินิกสุขภาพจิต   - ตรวจสอบสิทธิอนนไลน์
      - แบบสำรวจความพึงพอใจ เว็บไซต์
โรงพยาบาลควนโดน ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลควนโดน เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ชุมชนและผู้ให้บริการ

พันธกิจ :

  1. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการส่งเสริมการบริการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชน
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
  4. ดำเนินการประกันคุณภาพงานบริการ