ข่าวสั้น * หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 074-795066 และ 074-795126 ตลอด 24 ชั่วโมง
สืบค้นข้อมูล
Hotline
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600
โรงพยาบาลควนโดน ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ : บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ สอดคล้องวิถีชุมชน มีเครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ

พันธกิจ :

  1. พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  2. พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การให้มีประสิทธิภาพ
  4. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพชุมชน

ค่านิยม : ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงระบบ อิงหลักฐานทางวิชาการ

เป้าประสงค์ :

  1. ระบบบริการของโรงพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน    
  2. ระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสอดคล้องกับวิถีชุมชน
  3. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การมีประสิทธิภาพ
  4. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพชุมชน               

 

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง